Upozornění pro studenty! Zákaz použití mobilních telefonů při výuce!

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ A JINÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI VÝUCE!

 

Nová směrnice děkana k provedení SZŘ LF UP (LF-B-18/01)

Čl. 6; ods. 4. Vedoucí zaměstnanec může v rámci svého pracoviště zakázat používání mobilních telefonů v průběhu praktických cvičení, seminářů, přednášek a zkoušení. S tímto zákazem musí být studenti seznámeni při zahájení výuky. Při porušení tohoto ustanovení bude proveden záznam o přestupku na formuláři v příloze 1 a student bude vyloučen z dané výuky s nutností její náhrady. Forma a termín náhrady budou určeny vyučujícím daného praktického cvičení či semináře. Při porušení tohoto ustanovení u zkoušky bude student klasifikován stupněm „F“ a současně bude proveden záznam o podvodu na formuláři v příloze 1. V případě kolokvia či zápočtu nebudou tyto uděleny a bude proveden záznam o podvodu.

 

Na základě rozhodnutí přednostky ústavu prof. RNDr. Jitky Ulrichové, CSc. je v průběhu praktických cvičení, seminářů a zkoušení zakázáno používat mobilní telefony a jiná elektronická zařízení.