Doktorský projekt

Doktorský projekt podávaný do Grantové Agentury České Republiky

Název: Molekulární mechanismy vybraných patologických procesů v buňce

Základní záměr projektu:

Projekt sdružuje studenty doktorského studia Lékařské fakulty UP v Olomouci a Biofyzikálního ústavu AV ČR je předkládán oborovými radami lékařské biologie, lékařské biofyziky, lékařské farmakologie, lékařské chemie a biochemie a patologické anatomie. Vědecká výchova je v rámci těchto oborů orientována na poznání molekulární podstaty patologických změn živočišných buněk a ovlivnění těchto procesů v důsledku interakce s látkami přírodního i syntetického původu. Základním cílem projektu je vychovávat studenty v oborech, které jsou klíčové pro vyspělý biomedicínský výzkum. Sdružení všech pěti oborů dlouhodobě spolupracuje na koordinaci výzkumných projektů a vědecké výchovy orientované do oblastí experimentální farmakologie, toxikologie a molekulární onkologie. Společným jmenovatelem je snaha o pochopení uvedených patologických procesů v buňce (ať již poznání mechanismů vedoucích k toxicitě látek, k prevenci poškození buňky anebo k pochopení mechanismů a k identifikaci vybraných procesů spojených s maligním zvratem normální buňky) na buněčné a molekulární úrovni.

Vedení týmu je šestičlenné, tvořené zástupci oborových rad a pracovišť zúčastněných na tomto projektu (prof. Anzenbacher – lékařská farmakologie, doc. Hajdúch – laboratoř experimentální medicíny, prof. Kolář – patologická anatomie a soudní lékařství, doc. Kolářová – lékařská biofyzika, doc. Dvořák – lékařská chemie a biochemie, doc. Hofmanová – Oddělení cytokinetiky, Biofyzikální ústav AVČR, v.v.i.).

Zde jsou k dispozici vyjádření oborových rad zapojených do projektu: