Vypsaná Ph.D. témata 2023/2024

Studijní program LÉKAŘSKÁ CHEMIE A KLINICKÁ BIOCHEMIE

ANOTACE

Studium je zaměřeno na sledování biologických účinků nových materiálů a xenobiotik, převážně přírodního původu, na intermediální metabolismus buněčných systémů a živých organismů. Dále se studují různé typy interakcí malých molekul s biopolymery, zejména s proteiny s katalytickou aktivitou, nukleovými kyselinami a lipoproteiny. Ze studia biologické aktivity se věnuje pozornost cytoprotektivním, imunomodulačním a hypolipidemickým a protizánětlivým účinkům. Ke studiu jsou využívány modely molekulárně-biologické, analytické a elektrochemické metody.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023/2024

Témata dizertačních prací řešená na školicím pracovišti:
Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP v Olomouci, Hněvotínská 3, Olomouc,
tel.: 585 632 302

 

  1. Studium látek a materiálů ovlivňujících hojení ran in vitro

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: Mgr. Jana Franková, Ph.D.

 

  1. Přírodní látky a jejich syntetické deriváty v ochraně kůže před účinky slunečního záření

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: doc. Ing. Alena Rajnochová Svobodová, Ph.D.

 

  1. Vliv vnějších a vnitřních faktorů na buňky oka

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.

 

  1. Biochemické, biofyzikální a funkční studie membránových mikrodomén

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.

 

  1. Elektrofilní mastné kyseliny: jejich interakce a farmakologické účinky

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.

 

  1. Ovlivnění ischemicko-reperfuzního poškození polyfenoly a jejich deriváty

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.

 

  1. Mikrovzorkovací přístupy v klinické metabolomice a lipidomice

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D.

 

  1. Klinická lipidomika civilizačních chorob

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D.

 

Upozornění

Uchazeč o studium si vybírá z vypsaných témat a kromě zvoleného doktorského studijního programu uvádí v přihlášce i vybrané téma dizertační práce.

 

Termín pro podání přihlášky:                                    do 15. 5. 2023

 

Termín a místo přijímacího řízení:                           19. 6. 2023 – začátek v 9:00 hod.

knihovna Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP, Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, Olomouc

 

Předpokládaný maximální počet přijímaných studentů:

 

prezenční forma:         8 studentů

kombinovaná forma:  0 student

 

Forma zkoušky: ústní

 

Rámcový obsah přijímacího řízení:

Základní znalosti biochemie/chemie/molekulární biologie na úrovni absolventa vysokoškolského studia lékařství, chemických oborů, farmacie, molekulární biologie.

 

Kritéria hodnocení:

Odpovídající odborné znalosti, zájem o vědeckou/výzkumnou práci zaměřenou do biomedicíny (práce s biologickým materiálem, experimentálními zvířaty), základní znalost angličtiny, resp. dalších světových jazyků, zájem o pedagogickou práci, předpoklady pro práci v týmu.