Vypsaná Ph.D. témata 2022/2023

Studijní program LÉKAŘSKÁ CHEMIE A KLINICKÁ BIOCHEMIE

ANOTACE

Studium je zaměřeno na sledování biologických účinků nových materiálů a xenobiotik, převážně přírodního původu, na intermediální metabolismus buněčných systémů a živých organismů. Dále se studují různé typy interakcí malých molekul s biopolymery, zejména s proteiny s katalytickou aktivitou, nukleovými kyselinami a lipoproteiny. Ze studia biologické aktivity se věnuje pozornost cytoprotektivním, imunomodulačním a hypolipidemickým a protizánětlivým účinkům. Ke studiu jsou využívány modely molekulárně-biologické, analytické a elektrochemické metody.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022/2023

Témata dizertačních prací řešená na školicím pracovišti:
Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP v Olomouci, Hněvotínská 3, Olomouc,
tel.: 585 632 302

 

 1. Studium látek a materiálů ovlivňujících hojení ran in vitro

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: Mgr. Jana Franková, Ph.D.

 1. Ovlivnění ischemicko-reperfuzního poškození polyfenoly a jejich deriváty

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.

 1. Izolace a analýza membránových lipidických raftů pomocí přístupu necílené metabolomiky a lipidomiky

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: Mgr. Lukáš Najdekr, Ph.D.

 1. Necílená lipidomika mitochondriálních membrán

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: Mgr. Lukáš Najdekr, Ph.D.

 1. Stanovení vybraných látek v biologických matricích HPLC a HPLC-MS technikami

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: Mgr. Pavel Kosina, Ph.D.

 1. Mikrovzorkování v klinické analýze

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.

 1. Vliv metabolitů střevního mikrobiomu na metabolismus cizorodých látek v játrech

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: Mgr. Lenka Jourová, Ph.D. 

 1. Využití přírodních látek a jejich syntetických derivátů v protekci kůže před nežádoucími účinky slunečního záření

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: doc. Ing. Alena Rajnochová Svobodová, Ph.D.

 1. Biosenzory v experimentální medicíně

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.

 1. Interakce a biologická aktivita elektrofilních mastných kyselin

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.

 1. Transport protonů v biologických systémech

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.

 

Upozornění

Uchazeč o studium si vybírá z vypsaných témat a kromě zvoleného doktorského studijního programu uvádí v přihlášce i vybrané téma dizertační práce.

Termín pro podání přihlášky:                                   do 13. 5. 2022

Termín a místo přijímacího řízení:                            20. 6. 2022 – začátek v 9:00 hod.

knihovna Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP, Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, Olomouc

Předpokládaný maximální počet přijímaných studentů:

prezenční forma:        11 studentů

kombinovaná forma:    0 student

Forma zkoušky: ústní

Rámcový obsah přijímacího řízení:

Základní znalosti biochemie/chemie/molekulární biologie na úrovni absolventa vysokoškolského studia lékařství, chemických oborů, farmacie, molekulární biologie.

Kritéria hodnocení:

Odpovídající odborné znalosti, zájem o vědeckou/výzkumnou práci zaměřenou do biomedicíny (práce s biologickým materiálem, experimentálními zvířaty), základní znalost angličtiny, resp. dalších světových jazyků, zájem o pedagogickou práci, předpoklady pro práci v týmu.

 

Prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.