Vypsaná Ph.D. témata 2020/2021

Studijní program LÉKAŘSKÁ CHEMIE A KLINICKÁ BIOCHEMIE

ANOTACE

Studium je zaměřeno na sledování biologických účinků nových materiálů a xenobiotik, převážně přírodního původu, na intermediální metabolismus buněčných systémů a živých organismů. Dále se studují různé typy interakcí malých molekul s biopolymery, zejména s proteiny s katalytickou aktivitou, nukleovými kyselinami a lipoproteiny. Ze studia biologické aktivity se věnuje pozornost cytoprotektivním, imunomodulačním a hypolipidemickým a protizánětlivým účinkům. Ke studiu jsou využívány modely molekulárně-biologické, analytické a elektrochemické metody.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020/2021

Témata dizertačních prací řešená na školicím pracovišti:
Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP v Olomouci, Hněvotínská 3, Olomouc,
tel.: 585 632 302

 

 1. Biologická aktivita a metabolismus karbohelicenů

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: doc. Mgr. Jiří Vrba, Ph.D.

 1. Biosensory v experimentální medicíně

1 místo v prezenční formě studia

Školitelka: prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.

 1. Transport protonů v biologických systémech

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.

 1. Chirální polyaromáty jako nové DNA vazebné ligandy

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.

 1. Interakce a biologická aktivita elektrofilních mastných kyselin

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.

 1. Ovlivnění ischemicko-reperfuzního poškození polyfenoly a jejich deriváty

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.

 1. Vliv slunečního záření na procesy v kůži

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.

 1. Biologická aktivita lipofosfonoxinů – nových antibakteriálních látek

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: Ing. Adéla Galandáková, Ph.D.

 1. Úloha mikrobiomu gastrointestinálního traktu při modulaci aktivity biotransformačních enzymů

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: Mgr. Lenka Jourová, Ph.D.

 1. Metabolomické nástroje diagnostiky dědičných metabolických poruch

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.

 1. Komplexní analýza buněčného metabolického fluxu

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.

 1. Lipidomická analýza poruch v beta-oxidaci mastných kyselin

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.

 1. Cílená metabolomická analýza pro studium patobiochemie vybraných onemocnění

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.

 

 

Upozornění

Uchazeč o studium si vybírá z vypsaných témat a kromě zvoleného doktorského studijního programu uvádí v přihlášce i vybrané téma dizertační práce.

 

Termín pro podání přihlášky:                                       do 12. 5. 2020

 

Termín a místo přijímacího řízení:                                22. 6. 2020 – začátek v 9:00 hod.

knihovna Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP, Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, Olomouc

 

Předpokládaný maximální počet přijímaných studentů:

 

prezenční forma: 13 studentů

kombinovaná forma: –

 

Forma zkoušky: ústní

 

Rámcový obsah přijímacího řízení:

Základní znalosti biochemie/chemie/molekulární biologie na úrovni absolventa vysokoškolského studia lékařství, chemických oborů, farmacie, molekulární biologie.

 

Kritéria hodnocení:

Odpovídající odborné znalosti, zájem o vědeckou/výzkumnou práci zaměřenou do biomedicíny (práce s biologickým materiálem, experimentálními zvířaty), základní znalost angličtiny, resp. dalších světových jazyků, zájem o pedagogickou práci, předpoklady pro práci v týmu.

 

PhD témata 2020 – 2021