Vypsaná Ph.D. témata 2019/2020

Studijní program LÉKAŘSKÁ CHEMIE A KLINICKÁ BIOCHEMIE

 

ANOTACE

Studium je zaměřeno na sledování biologických účinků nových materiálů a xenobiotik, převážně přírodního původu, na intermediální metabolismus buněčných systémů a živých organismů. Dále se studují různé typy interakcí malých molekul s biopolymery, zejména s proteiny s katalytickou aktivitou, nukleovými kyselinami a lipoproteiny. Ze studia biologické aktivity se věnuje pozornost cytoprotektivním, imunomodulačním a hypolipidemickým
a protizánětlivým účinkům. Ke studiu jsou využívány modely molekulárně-biologické, analytické a elektrochemické metody.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2019/2020

Témata dizertačních prací řešená na školicím pracovišti:
Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP v Olomouci, Hněvotínská 3, Olomouc,
tel.: 585 632 302

 

  1. Biologická aktivita a metabolismus karbohelicenů

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: doc. Mgr. Jiří Vrba, Ph.D.

 

  1. Biosensory v experimentální medicíně

1 místo v prezenční formě studia

Školitelka: prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.

 

  1. Transport protonů v biologických systémech

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.

 

  1. Chirální polyaromáty jako nové DNA vazebné ligandy

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D

 

  1. Interakce a biologická aktivita elektrofilních mastných kyselin

1 místo v prezenční formě studia

Školitelka: Mgr. Martina Zatloukalová, Ph.D.

 

  1. Ovlivnění ischemicko-reperfuzního poškození polyfenoly a jejich deriváty

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.

 

  1. Studium kinetiky purinové de novo syntézy

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.

 

  1. Klinická metabolomika a lipidomika pro objasnění patobiochemie onemocnění

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.

 

  1. Vliv přírodních a syntetických látek na procesy v kožních buňkách spojené s působením vnějších faktorů

1 místo v prezenční formě studia

Školitelka: doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.

 

Anotaci jednotlivých témat můžete nalézt zde: Anotace Ph.D. témata 2019-2020.

 

Upozornění

Uchazeč o studium si vybírá z vypsaných témat a kromě zvoleného doktorského studijního programu uvádí v přihlášce i vybrané téma dizertační práce.

 

Termín pro podání přihlášky:

do 13. 5. 2019

 

Termín a místo přijímacího řízení:

17. 6. 2019 – začátek v 9:00 hod.

knihovna Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP, Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, Olomouc

 

Předpokládaný maximální počet přijímaných studentů:

 

prezenční forma: 9 studentů

kombinovaná forma: –

 

Forma zkoušky: ústní

 

Rámcový obsah přijímacího řízení:

Základní znalosti biochemie/chemie/molekulární biologie na úrovni absolventa vysokoškolského studia lékařství, chemických oborů, farmacie, molekulární biologie.

 

Kritéria hodnocení:

Odpovídající odborné znalosti, zájem o vědeckou/výzkumnou práci zaměřenou do biomedicíny (práce s biologickým materiálem, experimentálními zvířaty), základní znalost angličtiny, resp. dalších světových jazyků, zájem o pedagogickou práci, předpoklady pro práci v týmu.