Aktuálně vypsaná Ph.D. témata na rok 2018/2019

Studijní program LÉKAŘSKÁ CHEMIE A KLINICKÁ BIOCHEMIE

ANOTACE

Studium je zaměřeno na sledování biologických účinků nových materiálů a xenobiotik, převážně přírodního původu, na intermediální metabolismus buněčných systémů a živých organismů. Dále se studují různé typy interakcí malých molekul s biopolymery, zejména s proteiny s katalytickou aktivitou, nukleovými kyselinami a lipoproteiny. Ze studia biologické aktivity se věnuje pozornost cytoprotektivním, imunomodulačním a hypolipidemickým a protizánětlivýmm účinkům. Ke studiu jsou využívány modely molekulárně-biologické, analytické a elektrochemické metody.

 

Přijímací řízení 2018/2019

Témata dizertačních prací řešená na školicím pracovišti:

Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP v Olomouci, Hněvotísnká 3, Olomouc (tel. 585 632 302)

 

Prezenční forma studia:

 • Metabolismus a mechanismy protektivního účinku přírodních sloučenin

Školitel: doc. Mgr. Jiří Vrba, Ph.D.

 

 • Úloha mirkobiomu gastrointestinálního traktu při modulaci aktivity biotransformačních enzymů

Školitelka: doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc.

 

 • Elektrochemické senzory a mikroelektronika využitelná v experimentální medicíně

Školitel: doc. Ing. Jan Vacek, Ph.D.

 

 • Transport protonů v biologických systémech: kvantitativní analýza a vztah k funkci proteinů

Školitel: doc. Ing. Jan Vacek, Ph.D.

 

 • Vývoj a aplikace strukturních sond pro selektivní značení DNA a proteinů

Školitel: doc. Ing. Jan Vacek, Ph.D.

 

 • Studium tauopatie a její souvislost s alzheimerovou chorobou za pomocí metabolomických nástrojů

Školitel: doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.

 

 • Purine de novo synthetic pathway – study of the kinetics

Školitel: prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.

 

 • Lipidomika – vývoj metod a aplikace v klinické oblasti výzkumu

Školitel: doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.

 

 • Ovlivnění ischemicko-reperfuzního poškození polyfenoly a jejich deriváty

Školitel: prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.

 

 • Vliv přírodních a syntetických látek na kožní buňky poškozené UV zářením

Školitel: doc. Ing. Alena Rajnochová Svobodová

 

 • Vliv slunečního záření na procesy v buňkách kůže

Školitel: doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.

 

Upozornění:

Uchazeč o studium si vybírá z vypsaných témat a kromě zvoleného doktorského studijního programu uvádí v přihlášce i vybrané téma dizertační práce.

 

Termín pro podání přihlášky:

do 14. 5. 2018

 

Termín a místo přijímacího řízení: 18. 6. 2018 – začátek v 9:00 hod.

Knihovna Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP, Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, Olomouc

 

Předpokládaný maximální počet přijímaných studentů:

 • Prezenční forma – 11 studentů

 

Forma zkoušky: ústní

 

Rámcový obsah přijímacího řízení:

Základní znalosti biochemie/chemie/molekulární biologie na úrovni absolventa vysokoškolského studia lékařství, chemických oborů, farmacie, molekulární biologie.

 

Kritéria hodnocení:

Odpovídající odborné znalosti, zájem o vědeckou/výzkumnou práci zaměřenou do biomedicíny (práce s biologickým materiálem, experimentálními zvířaty), základní znalost angličtiny, resp. dalších světových jazyků, zájem o pedagogickou práci, předpoklady pro práci v týmu.

 

 

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

přednostka Ústavu lékařské chemie a biochemie