Vypsaná Ph.D. témata na rok 2017

Ph.D. témata 2017

 

Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
jméno, funkce: Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
tel.: +420 585632302
e-mail: medchemunw.upol.cz
www.lf.upol.cz

 

Studijní program LÉKAŘSKÁ CHEMIE A KLINICKÁ BIOCHEMIE

ANOTACE
Studium je zaměřeno na sledování biologických účinků nových materiálů a xenobiotik, převážně přírodního původu, na intermediální metabolismus buněčných systémů a živých organismů. Dále se studují různé typy interakcí malých molekul s biopolymery, zejména s proteiny s katalytickou aktivitou, nukleovými kyselinami a lipoproteiny. Ze studia biologické aktivity se věnuje pozornost cytoprotektivním, imunomodulačním a hypolipidemickým a protizánětlivýmm účinkům. Ke studiu jsou využívány modely molekulárně-biologické, analytické a elektrochemické metody.
Přijímací řízení 2016/2017

Témata dizertačních prací řešená na školicím pracovišti:
Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP v Olomouci, Hněvotísnká 3, Olomouc (tel. 585 632 302)

Prezenční forma studia:
1) Mechanismy kardioprotektivního účinku polyfenolů
Školitel: prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
2) Studium procesu hojení ran in vitro
Školitelka: Mgr. Jana Franková, Ph.D.
3) Eletroaktivita membránových proteinů a jejich interakce s léčivy
Školitel: doc. Ing. Jan Vacek, Ph.D.
4) Aplikace elektrochemických senzorů a elektronických součástek v biomedicíně
Školitel: doc. Ing. Jan Vacek, Ph.D.
5) Studium účinku vybraných kancerostatik na buněčný metabolom
Školitel: RNDr. David Friedecký, Ph.D.
6) Lipidomická analýza biologických materiálů (LC-HR/MS)
Školitel: RNDr. David Friedecký, Ph.D.
7) Metabolomické nástroje pro diagnostiku dědičných metabolických poruch pomocí ortogonální GCxGC-TOF MS
Školitel: prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.
8) Biologická aktivita nových sloučenin: cytotoxicita, cytoprotektivita
Školitel: Mgr. Jiří Vrba, Ph.D.
9) Ovlivnění regulačních drah kožních buněk přírodními látkami a jejich syntetickými deriváty
Školitelka: doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.

Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
jméno, funkce: Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
tel.: +420 585632302
e-mail: medchemunw.upol.cz
www.lf.upol.cz

Upozornění:
Uchazeč o studium si vybírá z vypsaných témat a kromě zvoleného doktorského studijního programu uvádí v přihlášce i vybrané téma dizertační práce.

Termín pro podání přihlášky:
do 15. 5. 2017

Termín a místo přijímacího řízení:
19. 6. 2017 – začátek v 9:00 hod.
Knihovna Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP, Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, Olomouc

Předpokládaný maximální počet přijímaných studentů:
– Prezenční forma – 8 studentů

Forma zkoušky: ústní

Rámcový obsah přijímacího řízení:
Základní znalosti biochemie/chemie/molekulární biologie na úrovni absolventa vysokoškolského studia lékařství, chemických oborů, farmacie, molekulární biologie.

Kritéria hodnocení:
Odpovídající odborné znalosti, zájem o vědeckou/výzkumnou práci zaměřenou do biomedicíny (práce s biologickým materiálem, experimentálními zvířaty), základní znalost angličtiny, resp. dalších světových jazyků, zájem o pedagogickou práci, předpoklady pro práci v týmu.

Navržená témata Ph.D. 2017